Response to Comment on Foussard et al. Skin Autofluorescence of Pregnant Women With Diabetes Predicts the Macrosomia of Their Children. Diabetes 2019;68:1663–1669

Response to Comment on Foussard et al. Skin Autofluorescence of Pregnant Women With Diabetes Predicts the Macrosomia of Their Children. Diabetes 2019;68:1663–1669